Back to Top

Stichting Huis te Breckelenkamp

Stichting Huis te Breckelenkamp is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), opgericht ter bescherming en behoud van het landgoed het Huis te Breckelenkamp.

 

POSTADRES:

Stichting Huis te Breckelenkamp
Jonkershoesweg 10
7635 LM Breklenkamp

Fiscaal nummer: 8064.38.186

 

DOEL:

Het beheren, onderhouden en exploiteren van de onder de Natuurschoonwet vallende buitenplaats en Rijksmonumunent: "Het Huis te Breckelenkamp" met de daarbij behorende gebouwen en haar omgevingen en de bij het monumentale karakter passende inventaris, ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen als cultureel erfgoed.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

M.A.M. Wanrooij, voorzitter
G.C. Wanrooij, secretaris, penningmeester
E.M. Wanrooij
K.E. Wanrooij
B.G.A. Vrielink
F.N.R. van Berkum

Het bestuur is onbezoldigd.

De  stichting heeft geen personeel in dienst.

 

BELEID

Beleidsplan Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

Het werk dat de stichting doet

De stichting beheert  en onderhoudt het ‘groen van de historische buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp. Dat omvat detuinen, het park, de eeuwenoude bomenlanen, de  bospercelen en het omringende land.

Het Huis te Breckelenkamp is een door het Rijk als zodanig aangemerkte Historische Buitenplaats en een Complex Rijksmonument.Het landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet. De structuur van de bomenlanen en  hetzeventiende-eeuwse grachtenstelsel met zijn diabolo-vormige buitengracht wordt in het register rijksmonumenten omschreven als ‘een zeldzaam, gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Hollands-classicistische aanleg’. De stichting spant zich in om dit culturele erfgoed te beschermen en te bewaren en streeft ernaar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in stand te houden.

 

 

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting heeft geen relevant eigen vermogen en de voor de instandhouding benodigde middelen moeten elk jaar opnieuw bijeengebracht worden door schenkingen, exploitatieen subsidies.

Door middel van promotie-activiteiten wil de stichting brede bekendheid geven aan de cultuurhistorische en landschappelijke betekenis van het landgoed Het Huis te Breckelenkamp, om  draagvlak voor de ondersteuning van de instandhouding op te bouwenIn dat kader zijn er open dagen, rondleidingen en ontvangsten, concerten, de Twentse Historische Salon en andere evenementen.  In 2010 heeft de stichting met medewerking van onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds het boek Een korte tijd van glorie over de geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp uitgegeven, waarvan inmiddels ruim zevenhonderd exemplaren zijn verkocht.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zal de instandhouding van het groen in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van exploitatie van delen van het landgoed. De stichting voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden van exploitatievormen, diede cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed niet aantasten en volgt daarmee de aanbevelingen van het in opdracht van  provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland door Witteveen en Bos uitgevoerde onderzoek (juli 2012) naar de economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen.

 

Bestedingen van de stichting

De middelen die de stichting verkrijgt worden vrijwel volledigbesteed aan het beheer en het onderhoud van het groen van het Huis te Breckelenkamp.

 

Andere activiteiten

Incidenteel voert de stichting activiteiten uit, die gericht zijnop versterking van het landgoed en passen binnen haar doelstelling en werkgebied.In 2007 werd het ernstig aangetaste zeventiende-eeuwse grachtensysteem met ondersteuning van de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland hersteld. In 2008 werd de historische bibliotheek van museum Natura Docet in Denekamp, die dreigde uiteen te vallen omdat het museum niet meer in staat was het beheer en het onderhoud adequaat uit te voeren, door de stichtingovergenomen met behulp van een renteloze leningIn 2010 werd met ondersteuning van het waterschap en de provincie Overijssel een verbetering van het waterbeheer gerealiseerd door toevoer van water van de Geele Beek.

bijenkastenDoor de stichting ter beschikking gestelde ruimte in de boomgaard voor het plaatsen van bijenkasten. Groot onderhoud aan de grachten rond het Huis te Breckelenkamp: een project dat mede mogelijk werd gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

 

FINANCIEEL OVERZICHT

2017   2018   2019   2020

 

 

 

 

Aldus verkregen middelen komen uitsluitend ten goede van de doelstelling.