Back to Top
Super User

Super User

vrijdag, 20 februari 2015 14:00

Welkom bij het Huis te Breckelenkamp

De buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente, een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken.

donderdag mei 31

Gezocht: bewegend beeld van vóór 1990Wij zijn op zoek naar bewegend beeld van (landgoed) Huis te Breckelenkamp van vóór 1990.…

4347 hits

vrijdag oktober 07

Boek: "Een korte tijd van glorie"U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het…

19978 hits

 
  • Het Huis te Breckelenkamp ligt in de buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen stammende gebruiken, op enkele honderden meters van de grens die eeuwenlang niet als zodanig gevoeld werd maar die uiteindelijk steeds weer het lot van de bewoners zou bepalen. Het archief geeft inzicht in de geschiedenis van het Huis en zijn bewoners, van de .....

  • Hoewel er geen permanente openstelling is bezoeken jaarlijks meer dan ongeveer 1500 mensen het Huis te Breckelenkamp voor een concert, een open dag of een ander evenement. De Stichting het Huis te Breckelenkamp is een stichting van algemeen nut die beslist over aanvragen voor gebruik van het Huis en het landgoed. In het algemeen komen in aanmerking bepaalde goede doelen en niet-commerciële .....

  • Met de opening van de jeugdherberg in 1946 was een periode van drukte aangebroken die het Huis tevoren nooit in die mate had gekend. De eerste decennia beperkte die zich nog grotendeels tot de vakantiemaanden. Individuele trekkers, klassen schoolkinderen met hun onderwijzers en jeugdige reisgezelschappen bevolkten de slaapzalen en het gezellige ‘dagverblijf’, thans de grote zaal. Ze zwierven in .....

  • U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners).

    Uitgave van Stichting Het Huis te Breckelenkamp.

    Een korte tijd van glorie beschrijft de turbulente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp in die merkwaardige buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen .....

vrijdag, 05 september 2014 02:00

Groeten uit Denekamp

dinsdag, 24 december 2013 01:00

Stichting Huis te Breckelenkamp

Stichting Huis te Breckelenkamp is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), opgericht ter bescherming en behoud van het landgoed het Huis te Breckelenkamp.

POSTADRES

Stichting Huis te Breckelenkamp
Jonkershoesweg 10
7635 LM Breklenkamp

Fiscaal nummer: 8064.38.186

  

DOEL:

Het beheren, onderhouden en exploiteren van de onder de Natuurschoonwet vallende buitenplaats en Rijksmonumunent: "Het Huis te Breckelenkamp" met de daarbij behorende gebouwen en haar omgevingen en de bij het monumentale karakter passende inventaris, ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen als cultureel erfgoed.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

M.A.M. Wanrooij, voorzitter
G.C. Wanrooij, secretaris, penningmeester
E.M. Wanrooij
K.E. Wanrooij
B.G.A. Vrielink
F.N.R. van Berkum

Het bestuur is onbezoldigd.

De  stichting heeft geen personeel in dienst.

 

BELEID

Download hier het volledige Beleidsplan (PDF) Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

Het werk dat de stichting doet

De stichting beheert  en onderhoudt het ‘groen van de historische buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp. Dat omvat detuinen, het park, de eeuwenoude bomenlanen, de  bospercelen en het omringende land.

Het Huis te Breckelenkamp is een door het Rijk als zodanig aangemerkte Historische Buitenplaats en een Complex Rijksmonument.Het landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet. De structuur van de bomenlanen en  hetzeventiende-eeuwse grachtenstelsel met zijn diabolo-vormige buitengracht wordt in het register rijksmonumenten omschreven als ‘een zeldzaam, gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Hollands-classicistische aanleg’. De stichting spant zich in om dit culturele erfgoed te beschermen en te bewaren en streeft ernaar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in stand te houden.

 

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting heeft geen relevant eigen vermogen en de voor de instandhouding benodigde middelen moeten elk jaar opnieuw bijeengebracht worden door schenkingen, exploitatieen subsidies. Aldus verkregen middelen komen uitsluitend ten goede van de doelstelling.

Door middel van promotie-activiteiten wil de stichting brede bekendheid geven aan de cultuurhistorische en landschappelijke betekenis van het landgoed Het Huis te Breckelenkamp, om  draagvlak voor de ondersteuning van de instandhouding op te bouwenIn dat kader zijn er open dagen, rondleidingen en ontvangsten, concerten, de Twentse Historische Salon en andere evenementen. 

Door maatschappelijke ontwikkelingen zal de instandhouding van het groen in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van exploitatie van delen van het landgoed. De stichting voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden van exploitatievormen, diede cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed niet aantasten en volgt daarmee de aanbevelingen van het in opdracht van  provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland door Witteveen en Bos uitgevoerde onderzoek (juli 2012) naar de economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen.

 

 ACTIVITEITEN

Download hier: Activiteitenverslag (PDF) Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

bijenkastenDoor de stichting ter beschikking gestelde ruimte in de boomgaard voor het plaatsen van bijenkasten.  Groot onderhoud aan de grachten rond het Huis te Breckelenkamp: een project dat mede mogelijk werd gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

 

FINANCIEEL OVERZICHT

2017   2018   2019   2020

 

 

vrijdag, 13 september 2013 11:07

E-boek Lite

Dit is een LITE versie van het boek "Een korte tijd van glorie"
Deze versie bevat zes van de in totaal tweeëntwintig hoofdstukken, en behandelt de recente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp vanaf het begin van de 19e eeuw.
Deze versie is volledig zelfstandig leesbaar.
Het complete boek kan worden besteld op www.breckelenkamp.nl

De tekst van dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/ om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Vermeld bij gebruik van (delen van) dit werk altijd zowel de titel van het boek ("Een korte tijd van glorie") alsook de auteurs (Matthijs Wanrooij en Henk Kamp).

maandag, 13 mei 2013 09:15

Ansicht zuidvleugel + wachttoren

zondag, 22 juli 2012 13:48

Denekamp - Havezathe "Breklenkamp"

Zwartwit ansicht van de oostzijde van het Huis te Breckelenkamp tijdens de jeugdherbergperiode (1947-1990).

Kleurenansicht van het Huis te Breckelenkamp met het wachttorentje.

Luchtfoto van het Huis te Breckelenkamp tijdens de jeugdherbergperiode.

Kleurenansicht van de voorzijde van het Huis te Breckelenkamp tijdens de jeugdherbergperiode.

zondag, 22 juli 2012 13:28

Groeten uit LATTROP

Kleurenansicht met vier verschillende afbeeldingen uit (de omgeving van) Lattrop, waaronder één van het Huis te Breckelenkamp, toentertijd in gebruik als jeugdherberg.